1. SPLOŠNA DOLOČILA – PREDMET POGOJEV


Splošni prodajni pogoji podjetja DOM TRADE d.o.o. urejajo razmerja med pogodbenikoma - prodajalcem DOM TRADE d.o.o., Žabnica 68, 4209 Žabnica (prodajalec) in kupci blaga (kupec).
Pogoji se nanašajo na vsa medsebojna razmerja, med prodajalcem in kupcem, razen kjer je posebej sklenjen pisni dogovor in opredeljene pravice in obveznosti, ki so izven splošnih pogojev poslovanja.
Vsi ostali dogovori in vse spremembe teh dogovorov, ki se sklepajo izven splošnih pogojev poslovanja, morajo biti med pogodbenikoma urejene v pisni obliki, kajti v nasprotnem se smatra, da ne veljajo.


2. SPREJEM NAROČIL


Prodajalec sprejema naročila izključno v pisni obliki (e pošta, portal naročanje, faks), kar pomeni, da mora naročilo jasno vsebovati vse elemente naročila (artikel – šifra ali EAN KODA, merska enota, kosi, način dostave blaga ali lastni dvig…).
Za vsa naročila, ki niso oddana pisno in bi pri razumevanju ustnega naročila lahko prišlo do napak, kupec nosi celotno odgovornost za napačno dostavo blaga ali nerazumevanja naročila.


3. ODSTOP OD NAROČILA


Prodajalec ima pravico, da odstopi od naročila v primeru, da blaga ni mogoče dobaviti. V primeru, da pride do bistvene spremembe vhodnih cen, mora prodajalec pred izvedbo naročila obvestiti kupca, ki spremembo cene pisno potrdi oziroma brez stroškov odpove naročilo. Kupec ima pravico do preklica naročila v kolikor je naročilo še v fazi obdelave. V kolikor pride do zahtevka za vračilo po tem, ko je blago dobavljeno, se upoštevajo pravila definirana v točki 10. VRAČILO BLAGA.


4. CENE


Če med pogodbenikoma ni pisno drugače dogovorjeno, veljajo trenutne prodajne cene.
Stroški embalaže so vključeni v ceno, razen palet, ki jih prodajalec zaračuna kupcu. Vračljive palete kupec prodajalcu lahko vrne, za kar mu bo prodajalec izstavil dobropis. Nevračljivih palet ni možno vrniti.


5. PLAČILNI POGOJI


Kupec lahko prevzame blago pri prodajalcu, če je bila v celoti prejeta kupnina po predhodno izstavljenem predračunu, razen če ima kupec s prodajalcem medsebojno razmerje urejeno na drug način, oziroma s pogodbo, ki posebej opredeljuje plačilne pogoje. 
Dolžniško razmerje nastane na dan prevzema ali dostave blaga in kupec se s pogodbo, oziroma prevzemom blaga na podlagi dobavnice obveže, da bo naročeno in prevzeto blago plačal v pogodbeno dogovorjenem roku. Kot datum plačila se šteje datum prispetja sredstev na TRR prodajalca.
Za plačilo veljajo vse oblike plačil na TRR, oziroma na prodajnih mestih z gotovino ali plačilnimi karticami. Za vsa ostala poplačila, kot so poboti, kompenzacije, odstopi terjatve, pa morata kupec in prodajalec pred dobavo blaga skleniti ustrezen dogovor. Kupec brez soglasja ne sme odstopati svojih terjatev do tretjih oseb.
V primeru zamude pri plačilu obveznosti kupcev, ki imajo s prodajalcem  dogovorjen odlog plačila, prodajalec lahko zaračuna zakonske zamudne obresti. .
V primeru, da obveznosti kupca, ki ima posebej dogovorjeno pogodbo, niso poplačane skladno s pogodbo, ima prodajalec pravico zadržati sredstva ostalih letnih bonusov, do poplačila obveznosti v celoti.


6. PRIDRŽEK LASTNINSKE PRAVICE


Blago ostane v lastni prodajalca, do prejetega plačila celotne obveznosti in ga ima prodajalec pravico vzeti nazaj. 


7. DOBAVA IN PREVZEM BLAGA OZIROMA STORITVE


Prodajalec je dolžan naročeno blago kupcu dostaviti najkasneje v roku 5 dni, oziroma skladno s termini za dostavo blaga, če gre za blago po naročilu, o čemer je kupec tudi obveščen.
Ob prevzemu blaga – lastni dvig, je kupec dolžan preveriti pravilnost pripravljenega blaga in sicer količinsko in kakovostno, ter na nepravilnosti prodajalca že ob samem prevzemu opozoriti.
Pri dostavi blaga s strani prodajalca, je kupec prav tako dolžan količinsko in kakovostno preveriti, ter voznika opozoriti na ugotovljene nepravilnosti.
Na podlagi ugotovitev se skladno s splošni pogoji poslovanje pripravi pisna reklamacija, ki jo je kupec dolžan posredovati prodajalcu v rokih, ki so določeni v splošnih pogojih poslovanja.


8. JAMČEVANJE IN ODGOVORNOST – REKLAMACIJE


Prodajalec jamči za kakovost, količino in ustrezno dobavo blaga do kupca. Kupec je dolžan vse reklamacije za količino ali kakovost posredovati prodajalcu v pisni obliki in sicer takoj ob prevzemu blaga, oziroma najkasneje v roku 8 dni od prevzema blaga, kjer to drugače ni možno, kajti v nasprotnem se šteje, da je blago sprejeto in kasnejše reklamacije za vidne napake niso več možne.
Kupec ima možnost uveljavljanja reklamacije iz naslova skritih napak v roku 3 mesecev po prevzemu blaga, vendar je pogoj, da se blago ustrezno dokumentira (slike) in predloži pisna reklamacija.
Prodajalec ne prevzema odgovornost za nepravilno skladiščeno blago, za poškodbe, ki bi nastale pri nepravilnem transportu blaga ali za napačno uporabo blaga, ki ni skladna za navodili za uporabo.

 

11. KAKOVOST BLAGA


Prodajalec je dolžan blago pripraviti nepoškodovano in neoporečno, ter skladno z naročilom.
Kupec je dolžan z blagom ravnati gospodarno in skladno z navodili proizvajalca, ki so dostopna na spletnih straneh proizvajalca ali pa jih pripravi prodajalec (tehnična dokumentacija, navodila za uporabo, varnostni listi…).


10. VRAČILO BLAGA


Kupec lahko vrne blago izključno, če je s prodajalcem pisno dogovorjen za vračilo blaga. Blago, kjer je vračilo odobreno, mora biti zapakirano v original embalaži. Vračilo blaga, ki ni predmet redne zaloge, oziroma je naročeno pri dobavitelju točno za določenega kupca, ni mogoče. Možnost vračila blaga ni mogoča pri okvarah blaga, nastalih zaradi nepravilne uporabe, malomarnega ravnanja, mehanske poškodbe in okvar v primeru višje sile.


11. VIŠJA SILA


V primeru, da nastopi višja sila (nedelovanje operacijskega sistema, potres, poplave, požar, epidemije, stavke ali druge prekinitve dela, zaradi upravnih ali drugih oblik prekinitve dela…), se lahko roki dobave podaljšajo za čas trajanja višje sile.
Za višjo silo se smatra izredne, nepremagljive, nepredvidljive okoliščine, ki jih ni mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih odvrniti.


12. ODVEZA ODGOVORNOSTI


Vsebina, ki je objavljena na straneh prodajalca, je dovoljeno uporabljati in reproducirati le v nekomercialne namene, ob predhodno pridobljenim pisnim soglasjem s strani podjetja DOM TRADE d.o.o. 

Prodajalec in vsi, ki so sodelovali pri nastanku in izdelavi spletnih strani, ne odgovarjajo za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh prodajalca ali za kakršnekoli tehnične napake. 
Prodajalec v največji možni meri zagotavlja ažurno in natančno vsebino svojih spletnih strani, vendar ne prevzema nobenih garancij o njeni ažurnosti in/ali natančnosti. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Dopuščamo možnosti za napake in nepravilnosti podatkov, slikovnega, tekstovnega, zvočnega in video materiala. Za podrobnejše opise in informacije se lahko obrnete na nas ali direktno na proizvajalca izdelka.


13. VAROVANJE POSLOVNE SKRIVNOSTI, OSEBNIH PODATKOV IN DOBREGA IMENA POGODBENIKOV


Pogodbenika se strinjata, da bosta vse podatke, ki izhajajo iz pogodbene dokumentacije in vse ostale podatke glede sodelovanja, varovala kot poslovno skrivnost ves čas trajanja pogodbenega razmerja, ter dodatno še najmanj 5 let po prenehanju sodelovanja. Prav tako se pogodbenika strinjata, da ne bosta razkrivala poslovnih skrivnosti nepooblaščenim tretjim osebam.
Poslovne skrivnosti zajemajo vso dokumentacijo in podatke, povezane s pravnim poslovanjem ter vse ostale poslovne odnose. Prav tako se za poslovno skrivnost smatrajo vsi podatki, ki bi očitno povzročili škodo, če bi jih razkrili nepooblaščenim osebam.
Pogodbenika se zavezujeta, da bosta dodatno poučila vse zaposlene, ki na obeh straneh dostopajo do podatkov, o zaupnosti le-teh.
Oba pogodbenika se zavezujeta, da imata področje varovanja podatkov urejeno po veljavni zakonodaji in da dolžnost varovanja poslovnih podatkov in osebnih podatkov ne preneha po dokončanju poslovnega odnosa obeh strank.
V primeru kršitev obveze po varovanju poslovnih podatkov in osebnih podatkov, stranki jamčita za škodo, ki bi lahko nastala in se zavezujeta, da bosta povrnili povzročeno škodo.


14. IZJAVA O RAVNANJU Z ODPADNO EMBALAŽO


Prodajalec izrecno izjavlja, da je glede embalaže, v skladu z Uredbo o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo, podpisal ustrezno pogodbo s pristojnimi institucijami.


15. VELJAVNOST SPLOŠNIH PRODAJNIH POGOJEV IN PRISTOJNOST SODIŠČA


Pogodbenika vežejo samo tiste obveznosti, ki so navedene v teh splošnih pogojih poslovanja, oziroma so dogovorjene v pisni obliki med pogodbenikoma in vse določbe Obligacijskega zakonika, ter ostalih zakonov in predpisov. Za razlago vseh določb in splošnih pogojev poslovanja in za vsa razmerja iz pravnih poslov, se uporablja pravo Republike Slovenije. Reševanje sporov, ki ne bodo rešeni z medsebojnim sodelovanjem, bo urejalo pristojno sodišče.

Splošni pogoji so objavljeni na spletnih straneh podjetja DOM TRADE d.o.o. in veljajo od dne 01.9.2022 dalje.